ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bilimsel içerikli bir oryantasyonudur. Bu bağlamda, toplumun vicdanı olarak yoksunluk ve sorunlar yaşayan birey, aile ve toplumun yaşamdaki işlevselliklerini geliştirmeye ve refahını arttırmaya çalışır. Sosyal Hizmet Mesleğinin amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışmak, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak ve yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktır.

Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal koşullara ve sorunlara yönelik, sosyal adalet, bireyin değeri ve iyilik hali gözetilerek, refah alanlarına yönelik bilgi ve modelleri üretip bunların hayata geçirilmesini sağlama misyonuyla hareket eden bölümümüz 2006-2007 Akademik yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

Vizyonumuz, çağdaş sosyal hizmet eğitimi çerçevesinde evrensel standartları gözeterek, değişen toplumsal yapı içinde dezavantajlı nüfus gruplarına yönelik etkili müdahaleler gerçekleştirebilecek düzeyde meslek elemanları yetiştirebilmeye yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirlikçi bir tutum ile, evrensel düzeyde eğitim-öğretim vererek, araştırma ve bilimsel yayınlar yapan aktif bir bilim kurumu olmaktır.

Bölümümüz lisans programına Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT AYT sonuçlarına göre TM puan türü ve merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir. 2018 yılında 378,25003 taban puanı ve 63,555 başarı sıralamasıyla öğrenci alınmıştır.

Bölümümüzde, 4 profesör ve 3 doçent olmak üzere 7 öğretim üyesi ile 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüz lisans programında kayıtlı öğrenci sayısı 2019 yılı Güz dönemi itibariyle 415’ dir.

Dersler her yıl güz ve bahar sömestrlerinde verilir. Her sömestrde 30 AKTS Kredisi (toplamda 240 AKTS Kredisi) ders alınabilmektedir. Programdan mezun olabilmek için Sosyal Hizmet Lisans Programı’nda yer alan derslerde, uygulamalarda (stajlar) ve mezuniyet tezinde başarılı olunması ve 240 AKTS’nin tamamlanması zorunludur. Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Akademik Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu ders uygulamalarını ve stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerimize ilgili lisans derslerinin gereği olarak Ankara Üniversitesi’ne bağlı hastaneler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile ilk ve orta öğretim okulları, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane ve sağlık ocakları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar ile aile danışma merkezleri, sosyal güvenlik kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sosyal hizmet kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde uygulama olanağı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Almanya’da Alice-Salomon-Fachhochschule, Evangelische Fachhochschule Rheinland Westfalen Lippe, Hochschule RheinMain University of Applied Sciences ve Slovenya’da Univerza v Ljubljani’da Erasmus hareketliliği kapsamında uygulama yapma ve ders alma imkanına sahiptir.

Uygulamalı araştırma derslerinde, öğrenciler küçük gruplar halinde ve bir öğretim elemanının ve alandaki sosyal hizmet uzmanlarının süpervizörlüğünde sosyal sorunlar ve sosyal hizmet konularında bilimsel bilgi üretme ve üretilen bilgileri uygulamaya aktarma deneyimi kazanırlar.

Sosyal Hizmet lisans programı içerisinde dördüncü yarıyılın bitiminde, öğrencilerin yirmi iş günü boyunca yaz stajına devam etmeleri gerekmektedir. Yaz stajı öğrencinin sosyal hizmet ile ilgili mesleki bilgiyi yaşayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Stajlarda öğrenciler yurt içi ve yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kurumlarına yerleştirilerek, kamu ve özel sektördeki sosyal hizmet alanlarında bir öğretim elemanının denetimi altında sosyal hizmet mesleğinin yöntemleri olan bireylerle sosyal hizmet, gruplarla sosyal hizmet, ailelerle sosyal hizmet, toplumla sosyal hizmet ve sosyal hizmet yönetimi kapsamında uygulama yaparlar.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 01.07.2009 tarihinde  Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı, 23.09.2010 tarihinde Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve 01.03.2013 tarihinde Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı açılmıştır. Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 30.11.2011 tarihinde  Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Doktora Programı açılmıştır. Anabilim Dalında 4 profesör, 3 doçent olmak üzere 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.