The number of academic studies carried out by lecturer and research assistant of the Social Work Department are as follows (September 2016 – September 2017):

Turkish Book 2
Published in Turkish Article in Turkey 20
Article published in the foreign languange 1
Published Articles Abroad 16
Paper and Research 51

 

Graduate Theses in Ankara University Health Sciences Faculty Social Work Department:

Buse Erzeybek (10.08.2015). Anne-Babaların Çocuk Yetiştirirken Benimsedikleri Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Nilda Duran (03.08.2015). Sağlık Çalışanlarının Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı.

İlknur Aydın (08.07.2015). Tıbbi Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Feyyaz Ceren (08.07.2015). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yoksulluğun Nedenlerine İlişkin Algıları ve Yoksulluğa Yönelik Tutumları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Semih Sütçü (08.07.2015). Hastanelerin Evde Bakım-Evde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanan Bireylerin Sosyal Hizmet İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Ezgi Arslan (06.07.2015). Sosyopolitik Kontrolün Sosyal Hizmet Eğitimi ile İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Münevver Göker (02.02.2015). Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençlerin Sosyal Destek Algısı: Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü Örneği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Mustafa Karataş (14.02.2014). Emniyet Genel Müdürlüğünde Çalışan Emniyet Teşkilatı Personelinin Sorun Çözme Düzeyi İle Özdenetimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Pınar Özdemir (12.09.2013). Boşanma Sürecindeki Çiftlerin Aile İle İlgili Görüşleri ve Sorun Çözme Becerilerinin İncelenmesi: Ordu İli Örneği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Rumeysa Akgün (16.07.2012). Kadın Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumunda Yaşadıkları Sorunlar ve Başa Çıkma Tarzlarının Belirlenmesi: Eskişehir Çifteler Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı.

Burcu Savaş: Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Finansal Davranışları İle Gelecek Beklentileri Arasındaki İlişkinin Finansal Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi (devam ediyor)

Emel Öztürk: Çocuk Evleri Sitesinde Çalışan Bakım Elemanlarının Problem Çözme Becerileri, Öğrenilmiş Güçlülük ve Çocuk Sevme Düzeyleri Arasındaki İlişki (devam ediyor)

Ümit  Yaldız: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet Modelinden Faydalanan Ailelerin Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği (devam ediyor)

Özlem Bostancı: Alzheimer-Demanslı Hastaya Bakım Veren Aile bireyinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirimesi, 2014.

Ayşegül Laleoğlu: İnsani Hizmet Örgütlerinde Mobbing Davranışlarının     Değerlendirilmesi, 2012.

Dilek Türkmen: Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençlerin Kendi Kaderlerini Tayin (Self-    Determinasyon) Hakkı ile Öz-Saygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 2012

Işıl Eker: İş, Aile ve Bireysel Yaşam Uyumu: Yaşamın Dengesine Bazı Değişkenlerin  Etkisinin Incelenmesi, 2011.

Tuncay Ünlü Türk, Kurum Bakım Deneyimi Olup 3413 Sayılı Kanun Kapsamında İşe Yerleştirilen Bireylerin İş Yaşamına İlişkin Sorunları ve Kurum Amirleri Açısından Algılanma Biçimleri. Tezli.(devam ediyor)

Seval Meşe (2011) Nöromüsküler Hastalığa Sahip Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadıkları Güçlükler ve Sosyal Hizmet İhtiyaçları. Tezli. (Bitti)

Bülent Polat (2011) Ceza İnfaz Kurumlarında kalan yaşlı hükümlüler, sorunları ve beklentileri. Ankara ceza infaz kurumları örneği. Tezli. (Devam ediyor)

Elif Çetintaş (2013) Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Tezli- (Devam ediyor)

Gürkan Özkan, Kurum Bakımından ve 3413 sayılı yasa ile işe yerleştirilen bireylerin isten ayrılma nedenlerine ilişkin nitel araştırma. Tezsiz. (Devam Ediyor)

“Hemodiyaliz Hastalarının Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özellikleri İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” (tamamlandı)

“Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çevresel Farkındalık Seviyeleri ile Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi” (devam ediyor)

“Şizofreni Tanılı Hastaların Yakınlarının Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki” (devam ediyor)

Alp Çağlan MAÇKAN, 2014. “Yaşlılık Döneminde Problem Çözme Becerileri ve Esnekliğin Evlilik Uyumuna Etkisi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Ankara.

Ergün HASGÜL, 2014. “Sosyal Hizmet Uygulamalarında Empatinin Önemi ve Yardım İlişkisine Etkisi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Ankara.

Veysi BAYDAR, 2014. “Feminist Sosyal Hizmet Perspektifinden Popüler Yabancı Dizilerde Kadın Düşmanlığının İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Ankara.

Erdinç KALAYCI, 2016. “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri ile LGBTI Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Ankara.

ABUKAN, Bilge. (2014). Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Göre Kendini Gerçekleştirme ve Bilgelik İlişkisi: Yaşlılar Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

 

Doctoral Dissertations at Ankara University Health Sciences Faculty Social Work Department:

Cem Satman (2013). Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Ekip Çalışması Konusundaki Yaklaşımları, Ekip Çalışmasına İlişkin Motivasyon ve Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikoloji Programı.

Sevgi Birsel Nemlioğlu (2011). Ergen Romantik İlişkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikoloji Programı.

Melek Zubaroğlu Yanardağ (2016) Çözüm Odaklı Kısa Terapiye Dayalı Bireylerle Sosyal Hizmet Müdahalesinin Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk ve Stres Düzeylerine Etkisi.

Pınar Özdemir. Aile İçi Cinsel İstismar (Ensest) Vakalarına İlişkin Adli Dosyaların Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla İncelenmesi ve Müdahale Modelinin Geliştirilmesi (devam ediyor).

Hacer Taşkıran. Bağlanma Stillerinin Kuşaklararası Aktarıma ve Ergen Ruh Sağlığına Olan Yansımaları (devam ediyor)