Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 01.07.2009 tarihinde  Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı, 23.09. 2010 tarihinde Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve 01.03.2013 tarihinde Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) Programı açılmıştır. Anabilim Dalında 4 profesör, 4 doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Anabilim dalında zorunlu (Sosyal Hizmet Kuramı, Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika, Sosyal Hizmet için Araştırma Yöntemleri, Sosyal Hizmet ve Meslek Etiği, Sosyal Sorumluluk Projeleri vb.) ve seçmeli dersler (Bireylerle, Ailelerle, Gruplarla, Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması, Aile İçi Şiddet, Kadın Refahına Eleştirel Bakış, Sosyal Hizmet ve Engellilik vb.) kapsamında sosyal hizmet kuramları, sosyal politika ve sosyal refah, etik ilkeler, insan hakları ve sosyal adalet, hak savunuculuğu, dezavantajlı ve marjinal gruplarla sosyal hizmet gibi konular bulunmaktadır.

Sosyal Hizmet Programının amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışacak, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlayacak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyacak meslek elemanları yetiştirmektir.

Programdan mezun olan öğrenci;  sosyal hizmetin; bilimsel ilke, yöntem ve teknikler aracılığıyla birey, grup, aile ve topluma hizmet etmeyi, amaçlayan bilgi, beceri ve değer temellerine sahip olur.