Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 30.11.2011 tarihinde  Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Doktora Programı açılmıştır. Anabilim Dalında şuan 2 profesör, 3 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Programda zorunlu (Sosyal Hizmette Nitel Araştırma, Sosyal Hizmette Nicel Araştırma, Sosyal Hizmette İleri İstatistik I-II, Sosyal Hizmet Uygulaması I-II, Sosyal Hizmette Süpervizyon,Klinik Sosyal Hizmet, Makro Sosyal Hizmet) ve seçmeli (Sosyal İlişki Ağı Analizi, Sosyal Hizmette Etik İkilemler ve Karar Verme, ​Karşılaştırmalı Aile Politikaları, Psiko-Sosyal Boyutlarıyla Adli Sistem ve Sosyal Hizmet, Kalkınma Modelleri ve Sosyal Hizmet, İnsani Hizmet Örgütlerinde Kalite Yönetimi, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar İçin Spesifik Müdahale, Sosyal Hizmet Epistemolojisi, vb) dersler kapsamında sosyal hizmette temel kavramlar, sosyal hizmet alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma, sosyal hizmet alanında yeni ve karmaşık görüşleri analiz, sentez ve değerlendirme, araştırma yöntem ve teknikleri, sosyal hizmet uygulamaları, sosyal hizmette ekiple çalışma gibi konular bulunmaktadır.

Sosyal Hizmet doktora programının amacı,  öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu kapsamda doktora öğrencilerine ilgi duydukları spesifik alanlarda araştırma sürecinde danışmanlık yapmayı; doktora seviyesi ile sosyal hizmet bölümünün araştırma ve yayın yapabilme kapasitesinin geliştirilmesini; insani hizmet politika ve programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde yetkin sosyal  araştırmacılar hazırlamayı hedefler.