• Sosyal hizmet kuramları (sistem, ekoloji, güçlendirme kuramı gibi) hakkında bilgi sahibi olur.
 • İnsan gelişimi ve sosyal çevre hakkında bilgi sahibi olur.
 • İletişim becerileri (bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla) hakkında bilgi sahibi olur.
 • Yönetim ve yönetim süreçleri (özel ve kamu sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının yönetimi) hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mesleki etik, ilke ve değerler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.
 • Her düzeydeki müracaatçılar için benzerlik ve farklılıkları dikkate alarak planlı değişme sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma ve izleme) gerçekleştirme becerisi.
 • Sosyal hizmet uygulama alanları, (Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil toplum, yerel yönetim), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekoloji, güçlendirme kuramı), insan gelişimi ve sosyal çevre, iletişim (bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla), yönetim ve yönetim süreçleri (özel ve kamu sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının yönetimi), araştırma yöntem ve teknikleri, mesleki etik, ilke ve değerler ile farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması becerisi.
 • Sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt etme ve toplama becerisi,
 • Araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisi
 • Kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisi
 • Profesyonel sosyal hizmet uygulaması bağlamında eleştirel düşünebilme becerisi
 • Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin etiği ve değerleri doğrultusunda, farklılığın pozitif değerini kabul ederek uygulama yapabilme becerisi,
 • Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev hak ve sorumlulukları belirleyen, mesleki etik, norm ve standartlara uygun davranır.
 • Her düzeyde sosyal hizmet müdahalesi rollerini üstlenme ve müracaatçı sisteminin gereksinimleri ile kaynakları eşleştirme konusunda aktif sorumluluk alır.
 • Sosyal işlevselliği geliştirmek ve toplumsal değişimi kolaylaştırmak için birey, aile, grup, kurum, topluluk, toplum ve küresel bağlamda uygulama yapma anlayışı geliştirir.
 • Her düzeyde sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve perspektifleri, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanır.
 • Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki değerler çerçevesinde benimser.
 • Her düzeyde müracaatçı sisteminde planlı değişim sürecini kullanır.
 • Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olur ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser.