• Sosyal hizmet uygulama alanları bilgisi
 • Sosyal politika ve sosyal hizmet politikası bilgisi
 • Sosyal hizmet alanında yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi
 • Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi
 • Sosyal hizmet mevzuatı ve mesleki etik ilke ve değerler bilgisi
 • Farklı müracaatçı grupları ile sosyal hizmet uygulaması bilgisi
 • Baskı ve ayrımcılığın biçim ve mekanizmalarını ve değişim stratejilerini anlama becerisi
 •  İleri genelci sosyal hizmet perspektifine ilişkin bilgiyi farklı müracaatçı gruplara müdahalede kullanır.
 • Konuyla ilgili araştırmaları değerlendirme, bulguları pratikte uygulayabilme, niteliksel ve niceliksel araştırma ile veri analizi yapar.
 • Sosyal hizmet müdahale planlarını ampirik olarak değerlendirir.
 •  Nüfusun değişik kesimleri, meslektaşlar ve toplumun diğer üyeleri arasında değişik iletişim tekniklerini kullanır.
 • Kurumsal yapılar ve sosyal refah sistemleri içinde çalışabilme ve süpervizyon altında gerekli kurumsal değişimi belirler.
 • Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin etiği ile değerleri doğrultusunda, farklılığı pozitif bir değer kabul ederek uygulama yapar.
 •  Eleştirel düşünebilme, sentezleme, kuram ve müdahale deneyimi bilgilerini ve becerilerini profesyonel bağlamda uygular.
 • Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı; toplumsal, bilimsel, kültürel, mesleki değerler, etik, norm ve standartlar çerçevesinde sosyal hizmet mesleğinin görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • İleri düzey sosyal hizmet teknik ve bilgisi gerektiren çalışma alanlarında uygulama yapar.
 • Bireyin gelişimini ve davranışlarını etkileyen bio-psiko-sosyal değişkenlerin bilgilerini eleştirel olarak analiz edebilme ve bu bilgileri uygulamada kullanır.
 •  Hem bireylerarasındaki hem de birey ve sosyal sistemler arasındaki ilişkiye ve etkileşime yönelik kuramsal bilgiyi eleştirel olarak kullanır.
 • Sosyal politikaların müracaatçı sistemleri, sosyal hizmet uzmanları ve kurumlara olan etkilerini analiz edebilme ve politika oluşturma ve değiştirme becerilerini sergiler.
 • Süpervizyon ve danışmanlığı gerekli çalışma alanında ileri düzeyde kullanır.
 • Sosyal hizmet bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olma ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser.
 • Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyindeki yabancı dil bilgisini kullanarak alandaki gelişmeleri izleme, yazılı ve sözlü iletişimde bulunur.